Raport de analiză – Ianuarie 2015

Raport de analiză, evaluare și îmbunătățire

a nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii

IANUARIE  2015


Proiectul se adresează femeilor și promovează egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială, principiul egalității de șanse fiind integrat atât în elaborarea și implementarea proiectului, cât și în realizarea activităților și managementului acestuia, fapt ce permite accesul și participarea grupului țintă la activitățile proiectului evitând discriminarea.

Proiectul se adresează grupurilor vulnerabile la nivel național, iar selecția participantelor în grupul țintă se face cu respectarea tuturor politicilor și practicilor prin care nu se realizează nicio deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenență la o categorie defavorizată, precum și orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea recunoașterii, folosinței sau exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Prin demersurile de conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de șanse și de gen, proiectul promovează nediscriminarea și incluziunea socială, contribuie la realizarea obiectivului de a dezvolta și promova principiul egalității de șanse și de gen în societatea românească.

Analiza, evaluarea și îmbunătățirea nivelului de conștientizare și sensibilizare a femeilor cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii s-a relizat prin elaborarea unui Chestionar specific, pe care l-am aplicat în rândul femeilor participante la Conferința Regională și la sesiunile de conștientizare și sensibilizare cu privire la  problemele legate de egalitatea de gen și de șanse pe piața muncii, desfășurate în luna Ianuarie 2015.

Nu toate femeile participante la evenimentele desfășurate în luna ianuarie a.c. au avut disponibilitatea de a răspunde la întrebările chestionarului.

La acest set de chestionare au răspuns 27 de femei, din care 6 cu studii superioare   ( având profesii de jurist, inginer, informatician, technician, etc), 18 cu studii liceale, 2 cu studii postliceale, unul cu școală profesională, cu vârste între 19 și 43 ani.

În ceea ce privește domeniile de activitate, rezultă că activează în domenii diverse: justitie, armata, administratie publica, ordine și liniște publică, relatii publice ș.a.

La întrebarea Considerați că femeile sunt remunerate mai puțin decât bărbații pentru același nivel de pregătire și funcție ? au răspuns cu DA 37 % dintre respondente, iar 67% au răspuns NU.

La întrebarea Care ar putea fi cauzele remunerării mai slabe a femeilor?,  cele mai multe (67%) s-au referit la neîncrederea în capacitatea femeilor de a presta o activitate de nivel calitativ egal cu bărbații, 14 femei(52%) s-au referit la probleme legate de concediile de maternitate și creșterea copiilor, și de concedii medicale, 11 femei(41%) s-au referit la nerespectarea grilei de salarizare.

La întrebarea Cum se manifestă cel mai frecvent diferențele de gen și șanse pe piața muncii ? răspunsurile au fost: încadrarea pe posturi relativ inferioare a femeilor (41%), încadrarea pe același nivel de salarizare dar pe trepte inferioare (22%), bonusuri, prime, recompense mai mici față de bărbați (11%) și are importanță la încadrare vârsta femeilor comparativ cu cea a bărbaților (22%).

La întrebările Credeți că femeile sunt mai slab remunerate pentru că preferă munci mai ușoare, fiind ocupate mai mult cu obligații casnice ? și  Considerați că femeile sunt mai puțin remunerate față de bărbați pentru că femeile ar prefera locuri de muncă cu riscuri și vulnerabilități mai mici? , 74% dintre respondente au răspuns NU, la prima întrebare și 67% dintre respondente au răspuns NU, la a doua întrebare.

În ceea ce privește profesiile preferate, majoritatea au menționat profesiile de cadru didactic, secretariat,  jurist, inginer, agent turism  ș.a.

În privința statutului pe piața muncii cele mai multe femei ar prefera  statutul de lucrător pe cont propriu (12),  antreprenor ( 9), și 6 femei ar dori statutul de angajat.

În proporție relativ mare (70% DA) respondentele consideră că femeile întâmpină greutăți mai mari la angajare, comparativ cu bărbații și că femeile sunt promovate în suficientă măsură în funcții de conducere mai bine remunerate (59%).

Majoritatea respondentelor consideră că din punct de vedere social, cariera femeii față de barbați este la fel de importantă (63%) și că promovarea femeilor față de bărbați este mai puțin rapidă (37%) și la fel de rapidă (44%).

Din analiza chestionarelor administrate și completate desprindem că majoritatea femeilor, care au răspuns,  consideră că în continuare sunt inegalități între femei și bărbați pe piața muncii, femeile fiind dezavantajate. Majoritatea (78%) ar dori să devină lucrător pe cont propriu sau antreprenor iar din punct de vedere social consideră carierele lor ca fiind la fel de importante ca cele ale bărbaților (63%).

Ștefan BARBĂLATĂ
Expert organizare evenimente