Conferința de finalizare a proiectului, București, 07 decembrie 2015, ora 15:30

I N V I T A Ț I E

Universitatea Spiru Haret vă invită să participați la

CONFERINȚA DE FINALIZARE

A PROIECTULUI “ProFemin” POSDRU/144/6.3/S/126567

Evenimentul va avea loc luni, 07 decembrie 2015, ora 15:30, la sediul Berceni al Universității „Spiru Haret”,din București, , Sos. Berceni, nr.24, sector 4, sala 212

          Se va prezenta modul în care au fost realizate obiectivele, desfășurate activitățile și indepliniți indicatorii din cadrul proiectului.

 

Obiectivul general al proiectului privind îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie, referitor la egalitatea de șanse și de gen , precum și obiectivele specific au fost îndeplinite.

Proiectul s-a  desfășurat în parteneriat cu Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus) Spania și Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România.

Proiectul ProFemin și-a propus formarea profesională și instruirea a 4200 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii abilităților și nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.: Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, București-Ilfov.

În cadrul Conferinței se va face o informare privind desfășurarea Programelor de formare profesională, de perfecționare și calificare/recalificare și impactul acestor programe asupra implicării femeilor pe piața muncii, precum și despre Concursul “Premiul pentru inițiativă antreprenorială feminină” (inclusiv Asistență în inițierea unei afaceri).

          Deasemenea, vor fi prezentate studiile realizate în cadrul proiectului: „ Segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii  și „Diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii”  precum și Activitățile  transnaționale – vizitele de studiu – privind bunele practici în domeniul egalității de gen și de șanse și în domeniul antreprenoriatului feminin.

          Experții  invitați și participanții vor dezbate subiectele prezentate și își vor prezenta propriile opinii

Vă așteptăm,
Manager Proiect
Prof.univ.dr. Maria ANDRONIE

invitatie_126567

A G E N D A
CONFERINȚEI DE FINALIZARE

A PROIECTULUI “ProFemin” POSDRU/144/6.3/S/126567

07 DECEMBRIE 2015, ora 15.30

BUCUREȘTI

Universitatea „Spiru Haret”, BERCENI

Sos. Berceni, nr. 24, sector 4, sala 212

 

 • Deschiderea Conferinței
 • Principalele activități din cadrul proiectului și modul de desfășurare a activităților pe intreaga perioada de 18 luni (mai 2014- noiembrie 2015)

– Manager Proiect – Maria ANDRONIE

– Consilier juridic – Florin FĂINIȘI

 

 • Prezentarea activității Partenerului de proiect Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii în România și a experienței acumulate în cadrul derulării proiectului

– Reprezentanta UNDPR – Maria MUGA

 

  • Prezentarea desfășurării Programelor de formare profesională, de perfecționare și calificare/recalificare și impactul acestor programe asupra implicării femeilor pe piața muncii, precum și a Concursului “Premiul pentru inițiativă antreprenorială feminină”(Asistență în inițierea unei afaceri)

– Asistent programe formare profesională – Ștefania COJOCARIU

– Coordonator Formare Profesională – Florian IONESCU

 

   • Prezentarea studiului Segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii și a studiului Diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii precum si a Activităților  transnaționale privind vizitele de studiu  privind bunele practici în domeniul egalitatea de gen și de șanse și în domeniul antreprenoriatului feminin.

– Specialist implementare la nivel – Adrian TRIFAN

 

  • Puncte de vedere și propuneri ale expertilor și invitaților participanți
  • Concluzii și încheierea Conferinței

 


 

FIȘA PROIECT  ProFemin  (POSDRU/144/6.3/S/126567)

Proiect național, multi-regional

 SOLICITANT: Universitatea Spiru Haret

DURATA: 18 luni (mai 2014 – noiembrie 2015)

BUGETUL PROIECTULUI:  17.374.037,00 lei

PARTENERI
P1 – Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus ), Spania: companie de formare profesuională și consultanță multidisciplinară
P2 – Uniunea Națională pentru Drepturile Femeii din România, ale cărei principale domenii de interes sunt: protejarea femeii față de inerentele transformări generate de procesele economice; militarea pentru conștientizarea drepturilor femeii și ridicarea nivelului de pregătire a acestora.

Toți partenerii vor oferi expertiză și resurse (materiale, financiare, umane și informaționale) necesare implementării proiectului. Repartizarea activităților prevăzute în graficul activităților proiectului a fost făcută în funcție de expertiza în domeniul proiectului a fiecărui partener.Astfel, S va asigura managementul eficient al proiectului (A1). Va coordona, va contribui și va participa la desfășurarea activităților de cercetare (A2), de formare profesională (A3), transnaționale (A4), precum și de informare, promovare si diseminare rezultate (A5).P1 va contribui și va participa la desfășurarea activităților de cercetare (A2), transnaționale (A4), precum și de informare, promovare si diseminare rezultate (A5).P2 va participa la desfășurarea activităților de formare (A3) – cu responsabilități în coordonarea și selecția grupului țintă , precum și la desfășurarea activităților de informare, promovare și diseminare rezultate (A5) – cu responsabilități în conștientizarea și sensibilizarea privind egalitatea de gen și de șanse și în diseminarea rezultatelor activității de cercetare și a bunelor practici. Contribuția proprie va fi asigurată de către S și P1.

OBIECTIVUL  GENERAL AL PROIECTULUI constă în îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie referitor la egalitatea de șanse și de gen și prin formarea profesională a 4200 de femei, într-o perioadă de 18 luni.

Se va avea in vedere și promovarea egalității de șanse în domeniul antreprenoriatului, pe piața muncii, prin stimularea implicării femeilor în inițierea și dezvoltarea propriei afaceri (se vor iniția și dezvolta 84 de activități economice independente). Prin acest proiect strategic multi-regional urmărim să îmbunătățim calitatea resurselor umane și să creăm femeilor din România condiții de acces pe piața muncii egale cu bărbații, implicit prin creșterea când ratei de ocupare.

OBIECTIVE SPECIFICE:

– Promovarea și susținerea învățării pe tot parcursul vieții, a avantajelor formării continue și dezvoltării de noi competențe în concordanță cu cerințele și dinamica pieței muncii, prin organizarea și desfășurarea de programe de formare profesională finalizate cu obținerea unei certificări recunoscute, în conformitate cu actele normative în vigoare.

– Dezvoltarea abilităților și competențelor grupurilor vulnerabile prin organizarea și desfășurarea de programe de formare profesională a adulților de calificare/ recalificare a 3.550 de femei în: lucrător în comerț; agent curățenie clădiri și mijloace de transport; lucrător social; operator introducere, validare și prelucrare date; inspector resurse umane; agent comerical; asistent de gestiune; operator calculator electronic și rețele; alte programe de calificare / recalificare care răspund și altor nevoi ale grupului țintă, identificate pe durata implmenetării proiectului.

– Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale feminine prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în domeniul antreprenorial pentru 600 de femei, precum și acordarea de asistență de specialitate femeilor interesate de dezvoltarea carierei în vederea inițierii și dezvoltării a 84 de activități economice idependente, îmbunătățind accesul femeilor pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare.

– Promovarea egalității de șanse prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în vederea dobândirii de competențe socio-civice de către 50 de femei din grupul țintă, care pot deveni vectori de imagine și diseminatori în ceea ce privește egalitatea de șanse, cu accent pe egalitatea de gen.

Studierea diferențelor bazate pe gen în ceea privește cariera și veniturile, precum și segregarea bazată pe gen, existente pe piața muncii, privind femeile de naționalitate română care muncesc în țară și în străinătate, prin efectuarea de cercetări în domeniu, oferind factorilor de decizie instrumente de lucru în vederea propunerii măsurilor de remediere.

– Transferul de bune practici transnaționale, bazat pe schimburi de experiență și materializat sub forma a 2 studii integratoare a bunelor practici identificate, în vederea furnizării de informații utile tuturor factorilor interesați în abordarea problemelor cu care se confruntă femeile, în raport cu dinamica pieței muncii.

– Creșterea conștientizării și sensibilizării persoanelor cu atribuții în elaborarea politicilor privind promovarea abordării egalității de șanse și de gen, dar și a opiniei publice, în vederea creșterii nivelului de informare în societatea românească cu privire la violența domestică, inegalitățile din piața muncii, stereoptipurile culturale etc.Atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile DMI 6.3, vizând atingerea obiectivelor POSDRU și DCI POSDRU în materie.

GRUPUL ȚINTĂ al proiectului este format dintr-un număr de 4200 de femei, din toate cele 8 regiuni de dezvoltare – București-Ilfov, Centru, Nord-Est, Nord-Vest, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest, Oltenia Vest; județele: Brașov Sibiu Botoșani Iași Cluj Constanța Argeș Prahova Dolj Vâlcea Timiș. Selecția a minimum 4200 de femei din grupul țintă se va face din baza de date în domeniu deținută de parteneri și dezvoltată prin informarea și promovarea proiectului. Se vor avea în vedere femei din mediul rural/ urban, femei cu mai mult de 2 copii, femei din familii monoparentale, femei cu dizabilități, studente etc. Repartizarea participantelor pe tipuri de programe de formare profesională se va face astfel:
– calificare/ recalificare – minimum 3550 de femei,
– specializare – minimum 650 de femei;

Se va avea în vedere motivarea și menținerea în proiect a participantelor prin:
– programarea cursurilor având în vedere reconcilierea vieții de familie cu dezvoltarea personală și profesională;
– acordarea unei subvenții la absolvire, de valoare stabilită în funcție de durata programului de formare: specializare – 24 de ore, calificare/ recalificare nivel 1 – 360 de ore, calificare/ recalificare nivel 2 – 720 de ore și calificare/ recalificare nivel 3 – 1080 de ore.

JUSTIFICAREA PROIECTULUI:
Proiectul contribuie la creșterea numărului de persoane care beneficiază de formare profesională și conduce la:
– atingerea unui nivel mai înalt de calificare și crearea unor noi locuri de muncă pentru grupul țintă;
– creșterea relevanței calificării persoanelor asistate față de dinamica pieței muncii;
– ocuparea persoanelor din grupul țintă în căutarea unui loc de muncă;
– dezvoltarea ocupării pe cont propriu;
– dezvoltarea de instrumente, mecanisme și modele inovative în vederea creșterii accesului la educație și formare profesională;
– promovarea parteneriatelor implicând universități, asigurând creșterea nivelului de adaptabilitate a femeilor din grupul țintă la o piață a muncii concurențială.
– creșterea șanselor de ocupare a femeilor din grupul țintă (3500 femei din mediul urban și rural, cu mai mult de 2 copii, din familii monoparentale, cu dizabilități, studente etc.). Referitor la necesitățile grupului țintă, proiectul contribuie la:

– creșterea stimei de sine, nevoia de implicare în viața comunității,
– recunoașterea individualității și dreptului fiecărui individ de a se dezvolta în ritmul propriu, – – dezvoltarea unei activități proprii independente,
– asigurarea unui suport financiar,
– sprijinirea în conștientizarea problemelor cu care se confruntă,
– reconcilierea vieții de familie cu dezvoltarea personală și profesională etc.

Proiectul răspunde nevoilor grupului țintă prin desfășurarea activităților propuse, ce conduc la dezvoltarea și valorificarea potențialului grupului țintă, prin creșterea nivelului de competitivitate pe o piață a muncii în schimbare și prin conștientizarea și soluționarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă pe piața muncii și în viața socială, oferind o șansă reală de integrare/reintegrare socio-profesională.

Programele de formare propuse nu se regăsesc în statistica privind ocupațiile cu cel mai mare număr de șomeri raportată de către ANOFM în decembrie 2012. Ocupațiile de lucrător în comerț și agent comercial ocupă pozițiile 6-8 în topul profesiilor care oferă cele mai multe locuri de muncă și cel mai mic număr de șomeri, ceea ce face ca proiectul să aibă o importantă valoare adăugată, aducând un plus față de situația existentă.

Prin programele de calificare/recalificare este vizată și reducerea procentului de șomeri de lungă durată. Pornind de la lecția învățată, confirmată de rezultatele anterioare, este necesară păstrarea componentei de antreprenoriat.

În cadrul proiectului se vor implementa și măsuri de conștientizare și sensibilizare a opiniei publice privind egalitatea de gen, corelată cu furnizarea de programe de formare profesională de specializare în competențe socio-civice privind egalitatea de șanse, cu accent pe egalitatea de gen.

PRINCIPALELE ACTIVITATI ALE PROIECTULUI:

 A1. Management de proiect
– Pregătirea și asigurarea condițiilor pentru implementarea proiectului.
– Planificarea generală și în detaliu a activităților proiectului.
– Management tehnic și consiliere juridică.
– Management financiar-contabil și achiziții publice.
– Monitorizare continuă și evaluarea proiectului.

A2. Cercetare privind egalitatea de gen pe piața muncii din România și Spania, în context european.
– Segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii.
– Diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii.

A3. Formarea profesională constă în calificarea/ recalificarea și/sau specializarea a minimum 4200 de femei din cele 8 regiuni de dezvoltare ale României, în funcție de nevoile de formare deja identificate și de cele care se identifică pe parcursul implementării, având în vedere nivelul de pregătire și opțiunile participantelor.
– Autorizare programe de formare și elaborare documentații suport.
– Constituire și realizare grup țintă.
– Organizare și desfășurare programe de formare.
– Evaluare și eliberare certificate de absolvire.
– Asistență activități antreprenoriale.

A4. Activități transnaționale:
– Schimb de experiență privind egalitatea de gen și de șanse.
– Studiu asupra bunelor practici în domeniul egalității de șanse și de gen.
– Studiu asupra bunelor practici în domeniul antreprenoriatului feminin.

A5. Informare, promovare și diseminare:
– Informare și promovare a proiectului.
– Conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse.
– Publicare, mediatizare și diseminare rezultate proiect constă în: publicare în presa scrisă și pe internet; mediatizare pe posturi radio-tv; diseminare și/ sau afișare.

REZULTATELE ANTICIPATE ALE PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului se obține prin îndeplinirea tuturor obiectivelor specifice propuse și, implicit, prin realizarea activităților prevăzute în Graficul activităților proiectului, care au ca rezultate anticipate valorile indicatorilor de realizare imediată (output), de rezultat (result), precum și valorile indicatorilor adiționali (output și result). Valorile propuse pentru indicatorii de output și rezultat exprimă, implicit, îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii a femeilor și creșterea oportunităților de angajare a acestora (prin participarea la programe de formare profesională, precum și prin conștientizarea și sensibilizarea opiniei publice referitor la egalitatea de șanse și de gen), ca rezultat general al proiectului.

R1: Managementul proiectului asigurat în vederea îndeplinirii obiectivelor propuse prin desfășurarea activităților din Graficul activităților proiectului pentru realizarea indicatorilor stabiliți, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare

–  echipă de proiect constituită/ actualizată; condiții pentru implementare asigurate; documentare realizată; proceduri de management și implementare elaborate/ revizuite
– planificare generală și în detaliu efectuată
– management tehnic și consiliere juridică asigurate
– management financiar-contabil asigurat; achiziții realizate
– monitorizare și evaluare efectuate

R2: – Studiu de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii finalizat
– Studiu de cercetare privind diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii finalizat

R3: – minimum 8 programe de formare profesională autorizate
– minimum 4200 de femei (din mediul rural/ urban, cu mai mult de 2 copii, din familii monoparentale, cu dizabilități, studente etc.)
– minimum 3550 femei participante la programe de formare profesională a adulților de calificare/recalificare, reprezentând 84,29% din totalul grupului țintă al proiectului
– minimum 650 femei participante la programe de formare profesională a adulților de specializare
– minimum 90% (3195 femei) dintre participante (3550 femei) obțin certificate de calificare/recalificare
– minimum 90% (585 femei) dintre participante (650 femei) obțin certificate de specializare
– un total de minimum 90% (3780 femei) dintre participante (4200 femei) sunt certificate;
– minimum 84 de activități independente înființate de participantele la programul de specializare în domeniul antreprenorial

R4: Transferul de informații și bune practici asigurat.
– 2 vizite de studiu în Spania finalizate cu 2 rapoarte de analiză
– Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul egalității de șanse și de gen finalizat
– Studiu de cercetare asupra bunelor practici în domeniul antreprenoriatului feminin finalizat

R5: – materiale de informare și promovare realizate și distribuite;
– 2 conferințe (finalizare și lansare proiect) organizate
– campanie realizată (8 seminarii și 8 conferințe regionale organizate) pentru conștientizare și sensibilizare privind egalitatea de gen și de șanse
– rezultate proiect publicate, mediatizate și diseminate

ASIGURAREA SUSTENABILITATII

DUPA FINALIZAREA

PROIECTULUI POSDRU/144/6.3/S/126567 PROFEMIN

          Proiectul a fost elaborat cu respectarea prevederilor Legii 202/2002, republicată, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, legea specială în materie a HG nr. 237/2010 privind aprobarea strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați și a Planului general de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați, a celorlalte acte normative europene și naționale în vigoare. Proiectul s-a adresat femeilor și a promovat egalitatea de șanse, nediscriminarea și incluziunea socială, principiul egalității de șanse fiind integrat atât în elaborarea și implementarea proiectului, cât și în realizarea activităților și managementului acestuia, fapt ce a permis accesul și participarea grupului țintă la activitățile proiectului evitând discriminarea. Proiectul s-a adresat grupurilor vulnerabile la nivel național, iar selecția participantelor în grupul țintă s-a făcut cu respectarea tuturor politicilor și practicilor fără nici o deosebire, excludere, restricție sau preferință, indiferent de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală.

Proiectul POSDRU/144/6.3/S/126567 „Profemin” a urmărit îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii, cu scopul de a crește oportunitățile de angajare, a femeilor, prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie referitor la egalitatea de șanse și de gen. Acest lucru a fost posibil și prin formarea profesională a 4.200 de femei, într-o perioadă de 20 luni, în vederea creșterii încrederii în sine, abilităților și a nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.

Prin realizarea obiectivelor specifice ale proiectului s-a urmărit:
-Promovarea și susținerea învățării pe tot parcursul vieții, dezvoltarea de noi competențe în concordanță cu cerințele și dinamica pieței muncii, prin organizarea și desfășurarea de programe de formare profesională finalizate cu obținerea unei certificări recunoscute, în conformitate cu actele normative în vigoare.
-Dezvoltarea abilităților și competențelor grupurilor vulnerabile prin organizarea și desfășurarea de programe de formare profesională a adulților de calificare/ recalificare a 3.550 de femei în: lucrător în comerț; babysitter; îngrijitoare bătrâni la domiciliu; agent curățenie clădiri și mijloace de transport; lucrător social; operator introducere, validare și prelucrare date; inspector resurse umane; agent comerical; asistent de gestiune; operator calculator electronic și rețele; alte programe de calificare / recalificare care răspund și altor nevoi ale grupului țintă, identificate pe durata implmenetării proiectului.
-Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale feminine prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în domeniul antreprenorial pentru 600 de femei, precum și prin acordarea de asistență de specialitate femeilor interesate de dezvoltarea carierei în vederea inițierii și dezvoltării a 84 de activități economice idependente, îmbunătățind accesul femeilor pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare.
-Promovarea egalității de șanse prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în vederea dobândirii de competențe socio-civice de către 50 de femei din grupul țintă, care pot deveni vectori de imagine și diseminatori în ceea ce privește egalitatea de șanse, cu accent pe egalitatea de gen.
-Studierea diferențelor bazate pe gen în ceea privește cariera și veniturile, precum și segregarea bazată pe gen, existente pe piața muncii, privind femeile de naționalitate română care muncesc în țară și în străinătate, prin efectuarea de cercetări în domeniu, oferind factorilor de decizie instrumente de lucru în vederea propunerii măsurilor de remediere.
-Transferul de bune practici transnaționale, bazat pe schimburi de experiență și materializat sub forma a 2 studii integratoare a bunelor practici identificate, în vederea furnizării de informații utile tuturor factorilor interesați în abordarea problemelor cu care se confruntă femeile, în raport cu dinamica pieței muncii.
-Creșterea conștientizării și sensibilizării persoanelor cu atribuții în elaborarea politicilor privind promovarea abordării egalității de șanse și de gen, dar și a opiniei publice, în vederea creșterii nivelului de informare în societatea românească cu privire la violența domestică, inegalitățile din piața muncii, stereoptipurile culturale etc.

          Proiectul a prevăzut 5 activități majore (Managementul proiectului, Cercetare, Formare profesională, Activități transnaționale, Informare, promovare și diseminare), cu 18 subactivități complexe, toate fiind eligibile. Toate subactivitățile prevăzute în Graficul activităților  proiectului, în perioada de raportare au fost îndeplinite, conform planificării, în procent de 100%.

În perioada de raportare s-au efectuat cercetări și analize pe baza cărora au fost fundamentate documentele suport necesare certificării CNFPA și s-au elaborate totodată și proceduri unitare de organizare și de desfășurare a activităților proiectului.

          Formarea profesională s-a adresat grupului țintă al proiectului și a avut în vedere următoarele:
– s-au înscris la cursurile de calificare și de perfecționare din cadrul proiectului un număr de 4218 femei, dintre care 3566 femei s-au înscris la cursurile de calificare și 629 femei la cursurile de perfectionare
– au absolvit cursurile un numar de 4058 femei (96,61% din numarul de femei inscrise), dintre care cursurile de calificare 3429 femei(96,16%), iar cursurile de perfectionare 629 femei(96,7%).
– femeile inscrise la cursuri provin din toate regiunile de dezvoltare ale României, în principal din Regiunea SV Oltenia(31%), București Ilfov (28%), Sud Muntenia(16%), Centru (10%)
– cursurile de perfecționare s-au desfășurat în principal în regiunile: Vest, Nord-Est, Nord-Vest, Sud și Centru
– în total s-au desfășurat 159 cursuri, 133 cursuri de calificare(7 calificări): lucrător în comerț(51,87%), agent curățenie în clădiri și mijloace de transport(38,83%), operator introducere, validare și prelucrare date(6,76%), asistent de gestiune(5,26%), lucrător social, inspector resurse umane, agent comercial și

26 cursuri de perfecționare (24 competențe anrtreprenoriaale , 2 competențe civice și sociale).
– in privința statutului pe piața muncii: angajate – 57%, inactive în domeniul educației și formării-19%, casnice -20% și alte categorii.
– privind nivelul de instruire mentionam că 61% dintre femeile inscrise la cursuri aveau clase superioare de liceu, ca.20% aveau clase inferioare(pana la clasa a Xa), ca 4 % postliceala și ca 15% studii superioare unioversitare.
– în privința categoriei de vârstă: peste 52% dintre femei au vârste între 25-45 ani, 24% între 45-54 ani, 19% între 15-24 ani.

O echipă formată din experți cercetători ai Universității Spiru Haret și ai SICI Dominus au realizat două studii de cercetare care au vizat analizarea poziției femeilor pe piața muncii atât în România, cât și în Spania (eșantionul de analiză a fost format exclusiv din femei de naționalitate română stabilite în Spania, în raport cu piața muncii locală), respectiv:

 • Segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii
 • Diferențierile bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii

Experții SICI Dominus au realizat două studii de bune practici în domeniul egalității de șanse și de gen, cât și în materie de antreprenoriat feminin la nivelul Spaniei, dar și altor state membre UE:

 • Studiu asupra bunelor practici în domeniul egalității de șanse și de gen
 • Studiu privind bunele practici în antreprenoriatul feminin

S-au realizat 2 vizite de studiu în Spania, regiunea Andaluzia, pentru schimb de experiență în ceea ce privește:

 • egalitatea de șanse și gen și măsuri specifice de promovare a femeilor în Spania și
 • formarea profesională și măsuri specifice de dezvoltare a antreprenoriatului feminin în Spania.

În ceea ce privește SUSTENABILITATEA, după încheierea proiectului POSDRU/144/6.3/S/126567 „Profemin”, este prevăzută continuarea activităților și după finalizarea finanțării nerambursabile, precum și posibilitatea transferării/ multiplicării rezultatelor proiectului la alte niveluri.

Structurile proiectului vor funcționa și după finalizarea acestuia, fiind susținute financiar de către Solicitant, dar și de către activitățile care se vor desfășura.

Centrul de formare profesională al Solicitantului va asigura furnizarea de programe de formare profesională de calificare/ recalificare/ inițiere/ specializare/ perfecționare și după finalizarea proiectului. Autorizațiile programelor de formare profesională obținute, suporturile de curs elaborate și utilizate în cadrul proiectului vor fi integrate în oferta educațională viitoare a Solicitantului, oferind posibilitatea altor cursanți, în general, dar și a grupurilor vulnerabile în special, de a beneficia de programe de formare profesională care să conducă la dezvoltarea competențelor personale, crescând oportunitățile de integrare/ reintegrare pe piața muncii a diverselor categorii de potențiali beneficiari.

          CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ SPIRU HARET a apărut  din dorința de a veni în întâmpinarea nevoilor pieței în ceea ce privește formarea profesională a adulților prin metode moderne și eficiente, fiind  autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), în conformitate cu prevederile OG 129/2000 privind formarea profesională a adulților.

Prin CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ SPIRU HARET s-au autorizat  peste 20 de programe de formare profesională (inițiere, specializare, perfecționare, calificare/recalificare). De la înființare până în prezent au fost organizate peste 600 de programe de formare profesională de perfecționare/ specializare pentru ocupații ca: Manager Proiect, Manager Resurse Umane, Expert Achiziții Publice, Formator, Pedagog de Recuperare, Tehnician Asigurarea Calității, Specialist Îmbunătățire Procese, Auditor in Domeniul Calității, Manager Îmbunătățire Procese, Manager al Sistemelor de Management al Calității, Specialist în Domeniul Calității,  Expert Accesare Fonduri Structurale și De Coeziune Europene, Evaluator de risc la securitate fizică sau programe de calificari/ recalificare pentru Asistent de Gestiune, Agent Imobiliar, Agent Comercial, Agent de curățenie clădiri și mijloace de transport, Lucrător în comerț, Lucrător social, Operator introducere, validare și prelucrare date și Inspector Resurse Umane.  

          CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALĂ SPIRU HARET a asigurat organizarea și desfășurarea activității de formare în cadrul următoarelor proiecte:

– POSDRU/97/6.3/S/6424 ProFeminAntrep – Promovarea egalității de șanse în antreprenoriat,

–  POSDRU/86/1.2/S/62249 – Calitate europeană în învățământul superior,

– POSDRU/86/1.2/S/60720 – Dezvoltarea  și  implementarea  unui  sistem  de  monitorizare,  îmbunătățire  continuă  și  evaluare  a  calității  în  învățământul  superior  deschis  și  la  distanță  pe  baza  indicatorilor  de  performanță  și  standardelor  internaționale  de  calitate  Acronim: ODEQA,

– POSDRU/144/6.3/S/126567 – ProFemin și

– POSDRU/144/6.3/S/134919Femei active pentru integritate si responsabilitate.

Cei ca.17000 de absolvenți ai programelor de formare profesională, precum și rezultatele obținute până acum, sunt dovada clară că, pentru Solicitant – Universitatea Spiru Haretformarea profesională a adulților este și rămâne o prioritate.

Desfășurarea programelor de formare profesională „competențe antreprenoriale” permite după finalizarea proiectului desfășurarea unor activități autosustenabile, datorită abordării integrate a domeniului antreprenorial prin formare, asistență, finanțare, activitate economică independentă, abordare ce asigură locuri de muncă pentru femeile din grupul țintă, dar și pentru persoane potențial vulnerabile.

Rezultatele activităților de cercetare privind segregarea bazată pe gen din perspectiva ocupării de către femei a unor poziții inferioare pe piața muncii și diferențierii bazate pe gen în domeniul profesiilor, carierei și veniturilor pe piața muncii, precum și colectarea bunelor practici privind egalitatea de șanse și de gen și bunele practici în domeniul antreprenoriatului contribuie la sustenabilitatea proiectului întrucât pot fi transferate la nivel instituțional, local și regional și vor fi integrate în politicile și strategiile Solicitantului și Partenerului 2, precum și ale partenerilor sociali ai acestora. Aceste rezultate vor fi diseminate, iar strategiile viitoare ale parteneriatului creat în cadrul proiectului vor porni tocmai de la realitățile rezultate în urma studiilor de cercetare și bunelor practici identificate.

Solicitantul, fiind instituție de învățământ superior, va integra aceste rezultate în cursurile universitare facultative, iar Partenerul 2, fiind organizație neguvernamentală având ca obiect de activitate drepturile femeii, va integra rezultatele analizelor efectuate în activitatea sa de bază. Totodată, rezultatele menționate au contribuit la îndeplinirea altor obiective specifice ale proiectului și au asigurart o mai bună fundamentare a demersurilor din cadrul unor activități, oferind date centralizate și propunând soluții pentru rezolvarea acestor probleme de către factorii de decizie și instituțiile de resort, implicate.

În continuare, vor fi monitorizate firmele înființate în cadrul proiectului și se va acorda consiliere și altor femei, participante la programele de formare, care doresc să-și deschidă o afacere, asigurând condițiile necesare inițierii și dezvoltării afacerii respective, prin acordarea de asistență online prin Helpdesk și monitorizarea activității antreprenoriale a participantelor în perioada post-inițiere a afacerii.

Formatele TV și radio create în cadrul proiectului vor permite abordarea problemelor existente în materia egalității de șanse și de gen, vor contribui la conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și la eliminarea stereotipurilor de gen, aceste formate funcționând și după finalizarea proiectului, autofinanțându-se sau fiind finanțate de către Solicitant, în cadrul parteneriatului strategic pe care acesta îl are cu un grup media, care va fi implicat atât în cadrul proiectului, cât și ulterior.

După finalizarea proiectului, partenerii își respectă angajamentele asumate privind responsabilitatea socială prin integrarea experiențelor acumulate în cadrul proiectului, spre beneficului publicului larg.

În concluzie, prin abordarea integrată din cadrul proiectului s-a creat valoare adăugată ridicată și premisele continuării activităților propuse, mai ales datorită transferabilității rezultatelor și a efectului multiplicator, ceea ce constituie un factor esențial în asigurarea sustenabilității.

Stefan BARBALATA
Expert organizare evenimente