Universitatea Spiru Haret (USH), Solicitant (S), se numără printre universitățile mari din România, considerând numărul de studenți înregistrați și numărul de absolvenți. Are experiență relevantă în implementarea programelor postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă, cât și a programelor de formare profesională a adulților și dispune de resursele cerute de organizarea și desfășurarea simultană a unei game largi de programe de formare profesională, în diverse domenii de activitate, pentru un grup țintă de mii de persoane, distribuit la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. Prin cele 24 de facultăți – cu 47specializări acreditate/62 postuniversitare aprobate și centrul de formare propriu, S dispune de suficiente resurse (logistică, săli dotate corespunzător scopului utilizării, personal didactic cu înaltă calificare și personal auxiliar specializat), care pot fi implicate în organizarea și desfășurarea simultană a unor game largi de programe postuniversitare / CNFP (informatică, matematică, limbă și literatură română/ străină, istorie, geografie, muzică, educație fizică și sport, științele educației, psihologie, sociologie, pedagogie, arte, arhitectură, marketing, management, contabilitate, drept, administrație publică) și de formare profesională (inițiere, specializare, perfecționare, calificare/recalificare), în diverse domenii de activitate, pentru un grup țintă numeros, distribuit în toate regiunile de dezvoltare. Prin centrele de cerectare științifică constituite la nivelul facultăților – în cadrul Institutului Central de Cercetare Științifică, S are capacitatea și experiența de a efectua activități de cercetare în diverse domenii, studii ale pieței muncii și analize sociologice pentru identificarea nevoilor de formare specifice fiecărei regiuni și fiecărei categorii sociale-inclusiv cadre didactice, pe baza cărora se stabilesc programele de formare profesională necesare fiecărei regiuni, pe categorii sociale. S are o mare experiență în managementul și implementarea proiectelor finanțate din diverse surse: fonduri proprii și/sau private, buget național/european etc. Numai în ultimii ani Universitatea „Spiru Haret” – în calitate de solicitant a câștigat prin competiție și a implementat peste 40 proiecte naționale/internaționale educaționale și cu mediul de afaceri, de tip grant/strategic. Dintre acestea, 14 sunt cofinanțate prin POSDRU 2007-2013, numai valoarea celor 5 proiecte strategice fiind de cca 21 milioane euro. S este furnizor autorizat ANC pentru un număr de peste 20 de programe de formare profesională a adulților de inițiere, specializare, perfecționare și calificare/recalificare. S furnizează și cursuri de formare în sistem e-learning, deținând echipamente de ultimă generație, integrate într-o platformă educațională proprie. Numai în ultimii 2 ani au fost autorizate 13 programe de formare de calificare/ recalificare și de specializare/ perfecționare, în cadrul cărora s-au desfășurat 308 cursuri la care au participat 7405 persoane, obținând certificare în conformitate cu legislația în vigoare.

S dispune de infrastructura multimedia/comunicații și de aplicații informatice necesare gestionării computerizate a activităților universității. Totodată, dispune de o platformă e-learning performantă, dimensionată pentru susținerea proceselor educaționale specifice în întreaga țară, care se pot desfășura simultan pentru un număr de peste 100.000 studenți/masteranzi/participanți la programe postuniversitare și de formare profesională a adulților. Prin politica sa de responsabilitate socială constând în activități didactice, de cercetare și cu caracter social desfășurate la nivel național și internațional, S se implică continuu și activ în viața socială prin demersuri cu caracter social, prezentul proiect integrându-se în această strategie.

S are experiență relevantă pt domeniul proiectului prin expertiza sa în pregătirea forței de muncă, centrată pe dinamica economiei de piață, inclusiv prin implicarea în elaborarea și implementarea de proiecte naționale și europene care au ca obiective dezvoltarea resurselor umane, respectând principiile de promovare a egalității de șanse și gen, precum și tratamentul egal pe piața muncii.

 

Servicios Integrales de Contratacion e Intermediacion Dominus s.l. (SICI Dominus), Partenerul 1 (P1), este o companie de formare profesională și consultanță multidsciplinară, cu sediul central în Spania (Madrid, Ciudad Real, Granada, Jaén, Málaga, Almería, La Carolina si Úbeda) și sucursale în Bruxelles, București, Sofia, Podgorica. Oferă clienților săi servicii în următoarele domenii: RU, asistență tehnică, monitorizarea și implementarea de proiecte finanțate din fonduri internaționale, în special din fonduri europene. P1 este furnizor autorizat de formare profesională în Spania, prin centrele de instruire tehnică pe care le detine desfășurând programe de calificare profesională destinate autorităților publice și private, în următoarele domenii: resurse umane, turism, comerț, marketing și vânzări, consultanță strategică, plan de afaceri, audit, planificarea taxelor, e-commerce și e-learning. Centrele de instruire ale P1 sunt supervizate de autoritățile publice, fiind autorizate să acorde certificate și calificări oficiale în domeniul formării profesionale continue. Din 1995, P1 este Centru oficial de cooperare cu Autoritățile Regionale Spaniole, desfașurând programe de formare profesională continuă cu sprijinul Ministerelor Muncii din Andaluzia si Castilla-La Mancha. Relevante pentru activitatea P1 sunt: Departamentul de asistență tehnică; Departamentul de programe europene; Departamentul de reprezentare și relații publice. P1 furnizează servicii de consultanță, identificare, management și implementare de proiecte complexe în domeniul cooperării și dezvoltării, finanțate de către UE și din alte surse de finanțare. Individual sau în parteneriat cu alte companii europene, P1 coordonează echipe de experți internaționali în vederea implementării de proiecte în state membre ale UE (fonduri structurale – Spania, Slovacia, România, Bulgaria), Europa Centrală și de Est (PHARE-IPA), spațiul ex-iugoslav (CARDS. EAR, IPA), spatiul ex-sovietic (TACIS. ENPI), Africa, America Latina (ALA, FED, Al-Invest) și în zona mediteraneană (MEDA). În activitatea sa, P1 folosește: sisteme IT și aplicații cu baze de date; conexiuni de date; centrale digitale și analogice; acces direct la publicații oficiale și informații la nivel local, regional, național și european; programe de resurse umane, financiare, contabilitate; date statistice și de management etc.

P1 are experiență în cadrul proiectelor de dezvoltare a resurselor umane și în activități de dezvoltare strategică, elaborarea de propuneri de proiecte în cadrul inițiativelor comunitare. P1 a implementat – încă din 1996 in Spania – proiecte finanțate prin FSE care au vizat/vizează inserția pe piața muncii, mărirea gradului de ocupare, incluziunea grupurilor defavorizate, analiza pieței muncii, cursuri de formare profesională continuă, inclusiv pentru grupuri vulnerabile, abordari integrate (consiliere, orientare, formare, incluziune) etc. De asemenea, a acordat asistență tehnică statelor in curs de aderare/recent aderate la UE în domenii ca incluziunea grupurilor defavorizate și măsuri și politici de ocupare, printre altele. P1 a furnizat servicii pentru Autorități Locale și Regionale din sudul Spaniei, implementând și gestionând proiecte finanțate din FSC (FEDR, FSE, FC și alte Inițiative Comunitare), în urma unui proces extins de descentralizare. Ulterior, a facilitat transferul de cunoștințe către alte regiuni din lume, în special state cuprinse în Programul PHARE – IPA, unde compania a gestionat și implementat cu succes o serie de proiecte finanțate de către CE.În România, P1 este prezent de la începutul anilor 2000. P1 a implementat și gestionat o serie de proiecte (preponderent FSE și FEDR, fonduri asistenta tehnica UE): asistenta tehnică complexă (de la faza de identificare a ideilor de proiect până la management și implementare); servicii furnizate autorităților locale și naționale în vederea îmbunătățirii și actualizării politicilor care facilitează accesul grupurilor vulnerabile și persoanelor dezavanjatate la piața muncii și la educație și formare profesională; asistență tehnică furnizată autorităților din sistemul educațional în vederea implementării unor sisteme sociale sustenabile.Dintre proiectele gestionate și implementate în cadrul cărora au fost furnizate serviciile sus-menționate, amintim: Consolidarea educației secundare lotul 2 (Ministerul Educației din El Salvador); Asistență tehnică acordată IPAEI în proiectarea programelor de formare și instruirea reprezentanților minorităților și grupurilor vulnerabile (Bulgaria); Servicii de educație incluzivă (EUD – Delagația Uniunii Europene în Muntenegru); Studii post universitare pentru personalul Ministerului Educației, training pentru educatorii care lucrează cu copii cu nevoi speciale (Ministerul Educației din Eritrea); Facilitarea accesului la educație pentru studenții cu dizabilități (Comisia Europeană); Asistență tehnică pentru implementarea activităților proiectului și consultanță instituțională pentru grupurile etnice dezavantajate (Bulgaria); Servicii de consultanță pentru consolidarea capacității administrative a Centrului Național Slovac pentru drepturile omului (Slovacia); Asistență tehnică pentru consolidarea capacității instițutionale în sectorul ocupării forței de muncă (Bosnia și Herzegovina). În ceea ce privește proiectele cofinanțate prin FSE, deține experiență în implementarea acestora în Spania (regiunile Andaluzia și Castilla La Mancha), Slovacia, Bulgaria și România (în implementare 2 proiecte: respectiv 1 grant și 1 proiect strategic). Prin proiectele derulate atât în Spania, cât și la nivel european și internațional, P1 s-a implicat activ în dezvoltarea capacității instituționale, elaborarea de strategii, cursuri de specialitate și implementarea de măsuri active în domeniul formării profesionale. Organizează anual evenimente de tip transnațional (conferințe, seminarii, vizite de studiu) atât în Spania, cât și internațional, fiind contractor oficial al Comisiei Europene în acest domeniu.

 

UNIUNEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE FEMEII DIN ROMÂNIA (UNDFR). Obiectivul principal al organizației, ca Partener 2 (P2) în cadrul proiectului, este acela de a proteja femeia față de inerentele transformări generate de procesele economice. P2 militează pentru constientizarea drepturilor femeii și ridicarea nivelului de pregătire a acestora din toate punctele de vedere. De asemenea, vizează reducerea diferențelor dintre statutul “de jure” și condiția reală a femeii din România, eliminarea discriminării și susținerea participării egale la dezvoltarea societății, din perspectiva respectării drepturilor femeii ca parte integrantă a drepturilor omului.

În ultimii ani, P2 a derulat următoarele proiecte și activități specifice obiectivului declarat: 1. Proiectul Agenția “Feminalex”- derulat în parteneriat cu Universitatea Româno-Americană și Subcomisia pentru șanse egale din cadrul Parlamentului României (centru de consultații juridice pentru femei).2. Proiectul Agenția “Mediasan”-formarea infirmierelor cu rol de educatori sanitari pentru comunitățile de romi.3. Proiectul SEELINE, Monitorizarea legislației din perspectiva șanselor egale în țările Europei de Est, în colaborare cu rețeaua organizațiilor de femei din țările Europei de Est.4. Proiectul “DANA”, Evaluarea participării femeii în societate-proiect în derulare cu Societatea Independentă pentru Drepturile Omului, Federația Internațională pentru Copil și Familie, Ministerul Sănătații (Centrul pentru protecția victimelor violenței în familie), proiect finanțat de Ministerul de Externe din Franța.5.Participarea ca membru cu drepturi depline în activitățile și programele derulate de Coaliția Internațională KARAT a organizațiilor de femei din Europa Centrală și de Est6.Este membru al Coaliției Naționale împotriva Violenței asupra Femeii și al Comisiei Interministeriale de combatere a violenței domestice 7.Din anul 1990, gestionează programul de formare a RU din domeniul îngrijirii sănătății, prin Școala Postliceală Sanitară “Dr.I.Cantacuzino”, oferind oportunitatea unei calificari pentru tinerele fete sărace care să le permită accesul pe piața muncii, eliminând astfel riscul expunerii la practicarea prostituției și sclaviei sexuale în cadrul rețelelor de trafic de ființe umane 8. Din anul 2003, a fondat Centrul de resurse pentru protecția victimelor violenței în familie (CRIV), “Casa eșarfelor albastre”, cu sediul în București, sectorul 5.

 

Succesul parteneriatului constituit în vederea implementării acestui proiect este asigurat și de buna colaborare dintre S și P2, care au implementat împreună un proiect strategic POSDRU (ProFeminAntrep – Promovarea egalității de șanse în antreprenoriatwww.profeminantrep.ro) prin care se încurajează inițiativa antreprenorială feminină în vederea creșterii ratei de ocupare în rândul femeilor, fiind desfășurate cursuri de calificare/recalificare și specializare la care au participat peste 7.200 de femei la nivelul întregii țări.

Partenerii au contribuit la dezvoltarea și concretizarea ideii de proiect. Toți partenerii vor oferi expertiză și resurse (materiale, financiare, umane și informaționale) necesare implementării proiectului. Repartizarea activităților prevăzute în graficul activităților proiectului a fost făcută în funcție de expertiza în domeniul proiectului a fiecărui partener.Astfel, S va asigura managementul eficient al proiectului (A1). Va coordona, va contribui și va participa la desfășurarea activităților de cercetare (A2), de formare profesională (A3), transnaționale (A4), precum și de informare, promovare si diseminare rezultate (A5).P1 va contribui și va participa la desfășurarea activităților de cercetare (A2), transnaționale (A4), precum și de informare, promovare si diseminare rezultate (A5).P2 va participa la desfășurarea activităților de formare (A3) – cu responsabilități în coordonarea și selecția grupului țintă , precum și la desfășurarea activităților de informare, promovare și diseminare rezultate (A5) – cu responsabilități în conștientizarea și sensibilizarea privind egalitatea de gen și de șanse și în diseminarea rezultatelor activității de cercetare și a bunelor practici. Contribuția proprie va fi asigurată de către S și P1.