Proiectul are ca obiectiv general îmbunătățirea accesului egal pe piața muncii cu scopul de a crește oportunitățile de angajare a femeilor prin conștientizarea și sensibilizarea publicului larg și a factorilor de decizie referitor la egalitatea de șanse și de gen și prin formarea profesională a 3.500 de femei, într-o perioadă de 18 luni, în vederea creșterii încrederii în sine, abilităților și a nivelului de calificare al acestora pentru adaptarea și integrarea pe o piață a muncii modernă, flexibilă și incluzivă, la nivelul tuturor regiunilor de dezvoltare.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:

OS1-Promovarea și susținerea învățării pe tot parcursul vieții, a avantajelor formării continue și dezvoltării de noi competențe în concordanță cu cerințele și dinamica pieței muncii, prin organizarea și desfășurarea de programe de formare profesională finalizate cu obținerea unei certificări recunoscute, în conformitate cu actele normative în vigoare.

OS2-Dezvoltarea abilităților și competențelor grupurilor vulnerabile prin organizarea și desfășurarea de programe de formare profesională a adulților de calificare/ recalificare a 2.950 de femei în: lucrător în comerț; babysitter; îngrijitoare bătrâni la domiciliu; agent curățenie clădiri și mijloace de transport; lucrător social; operator introducere, validare și prelucrare date; inspector resurse umane; agent comerical; asistent de gestiune; operator calculator electronic și rețele; alte programe de calificare / recalificare care răspund și altor nevoi ale grupului țintă, identificate pe durata implmenetării proiectului.

OS3-Sprijinirea inițiativelor antreprenoriale feminine prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în domeniul antreprenorial pentru 500 de femei, precum și prin acordarea de asistență de specialitate femeilor interesate de dezvoltarea carierei în vederea inițierii și dezvoltării a 70 de activități economice idependente, îmbunătățind accesul femeilor pe piața muncii și creșterea ratei de ocupare.

OS4-Promovarea egalității de șanse prin organizarea și desfășurarea de programe de formare de specializare în vederea dobândirii de competențe socio-civice de către 50 de femei din grupul țintă, care pot deveni vectori de imagine și diseminatori în ceea ce privește egalitatea de șanse, cu accent pe egalitatea de gen.

OS5-Studierea diferențelor bazate pe gen în ceea privește cariera și veniturile, precum și segregarea bazată pe gen, existente pe piața muncii, privind femeile de naționalitate română care muncesc în țară și în străinătate, prin efectuarea de cercetări în domeniu, oferind factorilor de decizie instrumente de lucru în vederea propunerii măsurilor de remediere.

OS6-Transferul de bune practici transnaționale, bazat pe schimburi de experiență și materializat sub forma a 2 studii integratoare a bunelor practici identificate, în vederea furnizării de informații utile tuturor factorilor interesați în abordarea problemelor cu care se confruntă femeile, în raport cu dinamica pieței muncii.

OS7-Creșterea conștientizării și sensibilizării persoanelor cu atribuții în elaborarea politicilor privind promovarea abordării egalității de șanse și de gen, dar și a opiniei publice, în vederea creșterii nivelului de informare în societatea românească cu privire la violența domestică, inegalitățile din piața muncii, stereoptipurile culturale etc.

 

Atât obiectivul general, cât și obiectivele specifice sunt în conformitate cu prevederile DMI 6.3, vizând atingerea obiectivelor POSDRU și DCI POSDRU în materie.